Balkon Camlama

�ayyolu Cam Balkon, Cam Balkon Sekt�r�nde 10. y�l�n� kutluyorT�m Cam Balkon �r�n ve Hizmetlerimizde 3 y�l garanti veriyoruz

Cam Balkon K�� Bah�esi Cam Kap� Cam Vitrin Katlan�r Cam Balkon Teras apatma

Cam balkon Uygulamalar�, g�n�m�z kent ya�ant�s�n�n vazge�ilmezlerindendir. Cam balkon sistemleri evinizin k��lar� unutulan balkonlar�n�, teraslar�n� ve bah�e giri�lerini 4 mevsim kullan�labilir k�lmay� ama�lamaktad�r.
�a�da� kentlerin en �nemli sorunlar�ndan olan ev kullan�m alanlar�n� geni�letmek ve evinizde kahvenizi keyifle yudumlayabilice�iniz �zel alanlar olu�turmak ve evinize ek kullan�m alanlar� sa�lamak i�in kullan�l�r.
Ayr�ca mevsim s�cakl�k farklar� nedeniyle balkonlar �nemli �l��de etkilenir ve yenilemel i�in y�ksek maliyetler ortaya ��kar.

Cam Balkon �zellikleri

- Cam Balkon kapatma sistemleri evinizde estetik ve fonksiyonel bir balkon yaratman�n en modern yoludur. Camlar� katlanarak ayn� noktaya toplanabilme �zelli�i nedeni ile mevsimsel de�i�ikliklere en iyi cevap verebilen bir sistemdir. Bunun sayesinde g�zel hava �artlar�nda a��k tutularak hi� kapat�lmam�� gibi mek�nlarda yararlanmas� sa�lan�r. R�zg�r, ya�mur, kar, toz vb. olumsuz hava ko�ullar�nda d�� etkilerden koruma sa�lar.

- Cam Balkon kapatma sistemleri estetik b�t�nl��� ve fonksiyonelli�i m�kemmel �ekilde birle�tirir. Yap�ya ve zevklerinize uygun renk se�enekleri sunmas�n�n an� s�ra, son derece kullan��l� ve dayan�kl�d�r. Sistemde kullan�lan al�minyum profillerin boyas� elektrostatik toz f�r�n boya olup, deformasyona dayan�kl� ve uzun �m�rl�d�r.

- Cam Balkon kapama sistemlerinde kullan�lan t�m camlar temperli (security) cam olup darbe dayan�m� maksimuma ��k�ayyolulm�� ve dolay�s� ile k�r�lma riski en d���k seviyeye indirgenmi�tir. Temperli cam k�r�ld��� zaman zar b�y�kl���nde �ok k���k ve daha az keskin par�alara ayr�larak yaralama riski azalt�r. Sistemde kullan�lan camlarda istenildi�i renkli cam alternatiflerimiz mevcuttur.

- Cam Balkon Kapama Sistemlerinde kullan�lan al�minyum profillerin boyas� elektrostatik toz f�r�n boya olup, deformasyona dayan�kl� ve uzun �m�rl�d�r. Di�er ekipmanlarda d�nyan�n ve T�rkiye'nin �nde gelen �reticilerinin �r�nleri olup ulusal ve uluslararas� standartlara sahiptir.

- Cam Balkon Kapama; binan�za estetik, fonksiyonelli�in yan�nda de�erde katar.

Cam Balkon Avantajlar�

- Manzara ve g�r�nt�de kay�p olu�turmaz.
- Mevim �artlar�ndan etkilenmeden panoramik g�r�n�m keyfi sunar.
- Binan�n imar yap�s�nda de�i�ikli�e neden olmaz. Yasal olarak m�lk sahibine ek y�k ve imar izni vs. getirmez.
- Belli d�nemlerde kullan�labilen Balkonlar�n y�l boyunca kullan�lmas�n� sa�lar.
- Camlar sa�a sola veya her iki y�nde toparlanarak a��labilir. dar hacimli alanlarda kullan�m kolayl��� sa�lar.
- Mimari olarak estetik ve etkileyicilik sa�lar.
- Temizlik ve bak�m� kolay ve pratik.
- Darbelere dayan�kl� temperli cam kullan�ld��� i�in h�rs�zl�k olaylar�na kar�� da koruma sa�lar.
- Ola�and��� etkilerle cam�n k�r�lmas� durumunda ise, k���k par�alara ayr�larak �evreye ve insana zarar vermez.
- Ya�mur, kar ve r�zgar gibi d�� etkenlerden korur.
- Hanedeki �ocuklar�n g�venli�ini sa�lar.
- Ev ve ��yerlerinde yeni kullan�m alanlar� yarat�r.
- Cam Balkon sistemleri aras�nda herhangi bir e�ik profili olmadan uyguland���ndan iki farkl� b�l�m istenildi�i gibi birle�tirilebilir.