Cam Balkon �zellikleri

�ayyolu Cam Balkon, Cam Balkon Sekt�r�nde 10. y�l�n� kutluyorT�m Cam Balkon �r�n ve Hizmetlerimizde 3 y�l garanti veriyoruz

Cam Balkon K�� Bah�esi Cam Kap� Cam Vitrin Katlan�r Cam Balkon Teras apatma

Cam Balkon kapatma sistemleri evinizde estetik ve fonksiyonel bir balkon yaratman�n en modern yoludur.

Camlar� katlanarak ayn� noktaya toplanabilme �zelli�i nedeni ile mevsimsel de�i�ikliklere en iyi cevap verebilen bir sistemdir.

Bunun sayesinde g�zel hava �artlar�nda a��k tutularak hi� kapat�lmam�� gibi mek�nlarda yararlanmas� sa�lan�r.

R�zg�r, ya�mur, kar, toz vb. olumsuz hava ko�ullar�nda d�� etkilerden koruma sa�lar.

Cam Balkon kapatma sistemleri estetik b�t�nl��� ve fonksiyonelli�i m�kemmel �ekilde birle�tirir.

Yap�ya ve zevklerinize uygun renk se�enekleri sunmas�n�n an� s�ra, son derece kullan��l� ve dayan�kl�d�r.

Sistemde kullan�lan al�minyum profillerin boyas� elektrostatik toz f�r�n boya olup, deformasyona dayan�kl� ve uzun �m�rl�d�r.

Cam Balkon kapama sistemlerinde kullan�lan t�m camlar temperli (security) cam olup darbe dayan�m� maksimuma ��k�ayyolulm�� ve dolay�s� ile k�r�lma riski en d���k seviyeye indirgenmi�tir. Temperli cam k�r�ld��� zaman zar b�y�kl���nde �ok k���k ve daha az keskin par�alara ayr�larak yaralama riski azalt�r. Sistemde kullan�lan camlarda istenildi�i renkli cam alternatiflerimiz mevcuttur.

Cam Balkon Kapama Sistemlerinde kullan�lan al�minyum profillerin boyas� elektrostatik toz f�r�n boya olup, deformasyona dayan�kl� ve uzun �m�rl�d�r. Di�er ekipmanlarda d�nyan�n ve T�rkiye'nin �nde gelen �reticilerinin �r�nleri olup ulusal ve uluslararas� standartlara sahiptir.

Cam Balkon Kapama; binan�za estetik, fonksiyonelli�in yan�nda de�erde katar.