Cam Balkon Cam G�venlik �zellikleri

�ayyolu Cam Balkon, Cam Balkon Sekt�r�nde 10. y�l�n� kutluyorT�m Cam Balkon �r�n ve Hizmetlerimizde 3 y�l garanti veriyoruz

Cam Balkon K�� Bah�esi Cam Kap� Cam Vitrin Katlan�r Cam Balkon Teras apatma

Balkon Camlama ve katlan�r cam uygulamalar�nda kullan�lan temperli cam, g�venlik a��s�ndan son derece �nemlidir. Gerek darbeler gerekse hem de�i�ken hem de dinamik olan r�zgar y�klerine kar�� dayan�kl� camlar balkon camlamada kullan�l�r. Bu tip camlar temperli cam denilen camlard�r.

K�r�lma durumlar�nda k���k ve kesici olmayan par�alara b�l�nmesi dolay�s�yla insana zarar vermez. Temperli cam normal camlara g�re 5-6 kat daha dayan�kl�d�r.

Temperli camlar; di�er camlara g�re daha g�venli olduklar�ndan; motorlu ara�larda, bina cam giydirmesinde, �ayyolu cam balkon, katlan�r cam balkon uygulamalar�, k�� bah�elerinde, balkon kapatma, i�yeri cam b�lme, vitrin camlama, teras camlama, merdiven basamaklar�nda, asans�r uygulamalar�nda, bombeli end�striyel buzdolaplar�nda, beyaz e�yada vb. yerlerde kullan�l�r.

Temperli Cam Nedir?

D�z Camlar Is� ve darbeye dayan�kl� hale gelmesi istendi�inde cam Temperleme denilen bir i�lemden ge�irilir. Temperleme prosesi cam panolar�n �zel f�r�nlarda erime noktas�na yak�n derecelerde �s�t�ld�ktan sonra h�zla so�utulmas� esas�na dayan�r. Cam 700�C'ye kadar �s�t�l�r ve hava �flenerek so�utulur. S�cakl���n azalmas� ile y�zey b�z���r ve sertle�ir. Ancak i� k�s�m s�cak kal�r ve y�zeydeki b�z�lmeye kendini uydurur. �� k�sm�n so�umas�yla Cam�n her iki y�z�nde bas�n�, i� k�s�mda ise �ekme gerilmeleri olu�ur. Ani so�utma uygulanarak temperleme i�lemlerinden ge�en cam 300�C'lik bir �s�l �oka dayan�kl� hale gelmekteyken temperlenmemi� camdan 30-50�C' lik bir �s�l �ok cam�n k�r�lmas�na neden olmaktad�r. Temperlenmi� camlar�n mekanik olarak test edilmesinde uygulanan "Y�ksekten Bilye d���rme deneyi" nde Temperlenmi� 6 mm. lik bir cam 2 m. y�kseklikten d��en 500 gr. A��rl���ndaki bir �elik bilyenin etkisi ile k�r�l�rken Temperlenmemi� cam ayn� deneyde 30 cm. y�ksekten d��en ayn� a��rl�kta bilye ile k�r�lmaktad�r.kapatma sistemleri evinizde estetik ve fonksiyonel bir balkon yaratman�n en modern yoludur. Camlar� katlanarak ayn� noktaya toplanabilme �zelli�i nedeni ile mevsimsel de�i�ikliklere en iyi cevap verebilen bir sistemdir. Bunun sayesinde g�zel hava �artlar�nda a��k tutularak hi� kapat�lmam�� gibi mek�nlarda yararlanmas� sa�lan�r. R�zg�r, ya�mur, kar, toz vb. olumsuz hava ko�ullar�nda d�� etkilerden koruma sa�lar.