Cam Kap�

�ayyolu Cam Balkon, Cam Balkon Sekt�r�nde 10. y�l�n� kutluyorT�m Cam Balkon �r�n ve Hizmetlerimizde 3 y�l garanti veriyoruz

Cam Balkon K�� Bah�esi Cam Kap� Cam Vitrin Katlan�r Cam Balkon Teras apatma

�mitk�y Cam Balkon; Cam Kap� uygulamalar� ile m��terilerine hizmet vermektedir.
Cam kap�lar 90 x 210 standart boyutlar�nda �retilir ancak �zel projelerinize �zel �l��lerde cam kap� montaj�da firmam�zca yap�lmaktad�r.
Cam Kap�da kullan�lan cam �zellikle 10 mm. temperlenmi� camd�r. Cam kap�larda al�minyum kap� kollar� ve kristal kap� kollar� gibi bir �ok �e�it vard�r. T�m kullan�lan mente�e kap� kolu ve di�er yard�mc� ekipmanlar D�nyan�n ve T�rkiye'nin �nde gelen �reticilerince �retilen ulusal ve uluslar aras� standartlara uygun �r�nlerden se�ilmektedir.

Cam kap� i�yerlerinize esteti�in yan�nda, konfor, g�venlik, panaromik g�r�n�m ve de�er katar.

�ok say�da personel giri� ��k��� gerektiren otel, akaryak�t istasyonlar�, al�� veri� merkezleri, hastaneler, i� merkezleri s�per marketler vb. binalarda h�zl� a�ma kapama performanslar� ile i� ortam havas�n� muhafaza ederler.
�zel profil sistemli tasar�m� sayesinde mimari uygulamalar�n�zda estetik �a�da� bir ��z�m sunarlar. Kolay temizlenmesi ve bak�m� dolay�s�yla modern i�letmelerin ilk tercihi cam kap� olmal�d�r.