Dikey Plise Sineklik

�ayyolu Cam Balkon, Cam Balkon Sekt�r�nde 10. y�l�n� kutluyorT�m Cam Balkon �r�n ve Hizmetlerimizde 3 y�l garanti veriyoruz

Cam Balkon K�� Bah�esi Cam Kap� Cam Vitrin Katlan�r Cam Balkon Teras apatma

Dikey plise�sineklik�sistemleri �al��ma prensibi olarak yukar�-a�a�� hareket kabiliyeti olan bir modeldir.Pileli t�l� ile ��k,kullan��l� ve ak�c� bir sistemdir.Sorunlara getirdi�i ak�lc� ��z�mler sayesinde grup i�erisinde kendisine hakl� bir yer edinmi�tir.Bu sistemimizi sadece pencerelerde tavsiye etmekteyiz.�ok y�ksek alanlarda kullan�l�� itibari ile zorla�aca��ndan dolay� maksimum 160 cm kadar olan alanlarda uygulanmas� do�ru bir tercih olacakt�r.Mevcuttaki uygulama alanlar� b�y�d�k�e tavsiye edece�imiz ve uygulayaca��m�z modellerde de�i�iklik g�sterecektir.

Kullan�m avantajlar�n�n yan� s�ra montaj a�amas� da �ok basittir.Sineklik kasas�n�n d�rt k��esine denk gelen k�s�mlarda k��e takozu diye adland�rd���m�z birle�im noktalar� mevcuttur.Bu k��e takozlar�n�n �zerinde vida yuvalar� vard�r.D�rt adet ak�ll� vida ve bir adet �arjl� matkap size montaj i�i i�in yeterli gelecektir.Hi�bir montaj kirlili�i s�z konusu de�ildir.Alt� adet ana�renk�ve bini a�k�n �zel ral renkleri ile t�m ihtiya�lar�n�za cevap vermektedir.

T�m sineklik modellerimiz 2 y�l��mitk�y Sineklik�garantisi alt�ndad�r.

Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
 
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
 
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
 
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
 
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
 
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
 
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
 
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik
Dikey Plise Sineklik