Duble Plise Sineklik

�ayyolu Cam Balkon, Cam Balkon Sekt�r�nde 10. y�l�n� kutluyorT�m Cam Balkon �r�n ve Hizmetlerimizde 3 y�l garanti veriyoruz

Cam Balkon K�� Bah�esi Cam Kap� Cam Vitrin Katlan�r Cam Balkon Teras apatma

Duble Plise�sineklik�sistemi ad�ndan da anla��laca�� �zere sistemin iki taraftan hareket ederek ortada birle�mesi mant���na dayal� �al��ma sistemidir.�ift kanat a��l�m�na sahip pencerelerde,kap�larda,verandalarda.teras ��k��lar�nda kullan�labildi�i gibi �ok daha b�y�k �sineklik uygulamalar�n�n gerekli oldu�u yerlerde tercih edilen bir modeldir.B�y�k �l��lerdeki sineklikle kapat�lmas� gereken alanlar�n alternatifsiz tek sineklik sistemidir.�� metre y�kseklik alt� metre ene kadar hi�bir sorun te�kil etmeksizin uygulanabilirler. B�y�k fabrika giri�leri,ecza depolar� ve g�da depolar� gibi b�y�k giri� ��k�� alanlar�na sahip ve sa�l�k y�n�nden ciddi �nemler ta��yan yerlerin ha�ere kontrollerinin sa�lanmas�nda rakipsiz ��z�m orta��d�r.

Plise sineklik t�l�ndeki hareket hareket kabiliyeti mekanizma itibari ile sorunsuz �al��an tekerlek sistemlerine sahip bir yap�dad�r.Bu yap� �l�� ne kadar b�y�k olursa olsun sorunsuz bir �ekilde �al���r ve kullan�m� �ok rahatt�r.Renk se�enekleri olarak ta alt� ana renk d���nda �s�n�rs�z say�da ral rengi sunarak dekoratif ve kullan��l� bir sineklik olmas�n�n yan� s�ra sorunsuz bir renk uyumu sa�lamaktad�r.Montaj a�amas�nda ise �l�� b�y�d�k�e daha dikkatli davranmak gerekmektedir.Normal �l��lerdeki sineklik sistemlerinde �ok �nemli olmasa da �l�� b�y�d�k�e sistemin tam terazide �al��acak �ekilde montaj�n sa�lanmas� b�y�k �nem ta��maktad�r.Montaj a�amas�nda �evre kirlili�i gibi bir durum yaratmaz.

 

Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
 
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
 
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
 
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
 
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
 
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
 
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
 
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik
Duble Plise Sineklik