Hakk�m�zda

�ayyolu Cam Balkon, Cam Balkon Sekt�r�nde 10. y�l�n� kutluyorT�m Cam Balkon �r�n ve Hizmetlerimizde 3 y�l garanti veriyoruz

Cam Balkon K�� Bah�esi Cam Kap� Cam Vitrin Katlan�r Cam Balkon Teras apatma

    �mitk�y Cam Balkon Tamiri firmas� 1996 y�l�nda Vipka Yap� Desing firmas�n�n kurucular� Orhan, Burhan ve G�khan �ak karde�ler taraf�ndan �mit, heyecan ve y�reklerde ba�arma arzusu ile bir aile �irketi olarak kurulmu�tur.
      
 Firmam�z her t�rl� pimapen kap� ve pencere sistemleri, sineklik sistemleri, cam balkon kapama sistemlerinin imalat�n� Sitelerde bulunan kendi fabrikas�nda son teknoloji makineler kullanarak yapmaktad�r.
       2010 y�l�nda �ank�r� �aban�z�nde 7000 metre kare b�y�kl���nde 2 Entegre fabrikas�n� kuran firmam�z ko�ulsuz m��teri memnuniyeti kaliteli �r�n ve hizmetin yan�nda garantili �r�n anlay���n� pimapen pvc,� sineklik sistemleri, cam balkon kapama sistemleri sekt�r�ne yerle�tirmede �nc� olmu�� yer ald��� t�m olu�umlara vizyonu ve yenilik�i de�erleriyle b�y�k katk�lar sa�lam��t�r.

     

2016 y�l�nda siz de�erli m��terilerimize en m�kemmel hizmeti sunmak �r�nlerimizi birebir g�r�p inceleye bilmeniz amac�yla yap�m�na ba�lad���m�z 400 metre kara b�y�kl���nde m�lk� kendimize ait� �ayyolunun en b�y�k showroomlar�ndan birini kuran firmam�z burada, Pimapen pvc .sineklik cam balkon kapama �r�nlerini sergilemektedir.

 

  K�sa s�rede pimapen pvc,, �sineklik sistemleri cam balkon kapama sistemleri �retim ve
Montaj�nda Ankarada lider olan firmam�z�n bu ba�ar�s�nda be� temel unsur belirleyici rol oynam��t�r bunlar;

�l��: Yap�lacak pimapen pvc� sineklik, cam balkon kapama sistemlerinin� �l��s� i�inde son derece uzman ustalar�m�z taraf�ndan �zelle al�nmaktad�r.
Malzeme: Firmam�z pimapen pvc� cam balkon sineklik sistemleri imalat�nda en kaliteli �r�n ve malzemeyi kullanmaktad�r.
�malat: Uzman ekibimiz �r�nlerimizin imalat�n� kendi entegre fabrikam�zda tam bir ekip ruhu i�inde yapmaktad�r.
Montaj ve sat�� sonras� hizmet: �malat� yap�lan �r�nlerin montaj�; i�ini itina ile yapan montaj ekibimiz taraf�ndan yap�lmakta �r�nde sonradan ��kabilecek ar�zalar en k�sa s�rede giderilmektedir.
Ekonomik fiyat:�r�nlerimizin �retim ve montaj�n� firmam�z b�nyesinde yapt���m�z i�in fiyatlar�m�z piyasaya oranla �ok daha uygundur. 

       Biz cayyolu pimapen firmas� olarak i��isinden patronuna t�m �al��anlar tam bir ekip ruhu i�inde kaliteli malzeme, kaliteli hizmet anlay���yla size farkl� olan� sunabilmek ad�na t�m enerjimizle �al��maktay�z. 
Firmam�za g�venerek i� ve sorumluluk veren siz de�erli m��terilerimizin i�in sonunda memnun kalaca��na ve b�ylelikle bir T�rkiye markas� olma yolunda emin ad�mlarla ilerleyece�imize� olan inanc�m�z tamd�r.Sayg�lar�m�zla.. �mitk�y Cambalkon
WEB :�www.vipkayapidesign.com

Neden �ayyolu Cam Balkon?

  • *�Dikeylerde kay�t olmamas�ndan dolay� kesintisiz manzara,
  • *�Estetik ve Modern g�r�n�m�n yan�nda kullan�m kolayl���
  • *�Standart olarak kullan�lan temperli camlar y�ksek g�velikli, normal camlara g�re 6 kata kadar dayanma kapasitesi ve k�r�lma durumunda kesici olamayan k���k par�alara ayr�lma �zelli�i
  • *�T�m sistemlerimiz 3 Y�l garantilidir
  • *�Kaliteli �r�n Kaliteli i��ilik ve uzman personel ile teknik destek
  • *�R�zgar Toz ve ku�lardan korunma
  • *�Is� ses ve Ya�mur yal�t�m�
  • *�Ayr� yataklarda �al��an paslanmaz, ithal �elik �zeri polyemid kapl� �zel rulma detay�
  • *�T�rkiye'de bir ilk; Sineklikli cam balkon uygulamas�