Katlan�r Cam Balkon

�ayyolu Cam Balkon, Cam Balkon Sekt�r�nde 10. y�l�n� kutluyorT�m Cam Balkon �r�n ve Hizmetlerimizde 3 y�l garanti veriyoruz

Cam Balkon K�� Bah�esi Cam Kap� Cam Vitrin Katlan�r Cam Balkon Teras apatma

Konut, yazl�k, villa, i�yeri gibi mekanlarda estetik ve konforu bir arada sunan sistemler katlan�r cam balkon uygulamalar�d�r. Camlar�n katlanarak ve ayn� noktaya toplanabilme �zelli�i mekanlar�n hacimsel olarak daha rahat kullan�lmas�n� sa�lamaktad�r.

4 Mevsim kullan�labilen alanlar yaratan katlan�r cam balkon evlerinize ayr� bir hava katar. Balkon ve uygulanan alanlar�n R�zgar, toz, kar ve ya�mur vb. olumsuz hava ko�ullar�nda d�� etkenlerden korunmas�n� sa�lar. Kolay Temizlenebilir ve bak�m�n�n kolay olmas� ayr� bir avantaj yarat�r.

Katlan�r Cam Balkon �zellikleri

Camlar�n sa�a sola veya heriki y�ne topalanabilmesi kullan�m kolayl��� sa�l�yor. Mimari olarak estetik tasar�mlar ile binan�za katk� sa�l�yor. Darbeler kar�� dayan�kl� temperli ve lamine cam kullan�lmas�ndan dolay� hem g�venli hemde emniyetlidir. Oland��� durumlarda cam�n k�r�lmas� durumunda k���k ve kesici olmayan par�alara ayr�lmas�ndan dolay� insan sa�l���n� tehdit etmemektedir. G�r�nt� ve manzara kay�plar� ya�anmamaktad�r.

�st d�zey s�zd�rmazl�k teknolojisine sahip uygulamalard�r. Ses ve �s� yal�t�m� sa�lar. Kkullan�lan al�minyum profil, rulman ve aparatlar D�nyan�n ve T�rkiye'nin �nde gelen �reticilerinin �retti�i �r�nler olup ulusal ve uluslararas� standartlara sahiptir. Uzun �m�rl� ve dayan�kl�d�r. Renk se�enekleri �oktur. �ste�e ba�l� olarak renkli cam kullan�labilir. Ba�lant� noktalar� krom nikel paslanmaz aparatlar olup uzun �m�rl�d�r. Alt ve �st yerlerde kullan�lan kilit mekanizmas� ile g�venlidir.

Katlan�r Cam Balkon Uygulama Yerleri

- Konutlar

- Cafe, lokanta ve fastfoodlar

- Yazl�klar villalar otel ve moteller

- Perakende �r�n satan ma�aza ve i�letmeler

- E�lence mekanlar�

- Al��veri� Merkezleri

- Mevsimlik imalat yapan at�lye ve i�letmeler