K�� Bahçesi

�ayyolu Cam Balkon, Cam Balkon Sekt�r�nde 10. y�l�n� kutluyorT�m Cam Balkon �r�n ve Hizmetlerimizde 3 y�l garanti veriyoruz

Cam Balkon K�� Bah�esi Cam Kap� Cam Vitrin Katlan�r Cam Balkon Teras apatma

�ster bah�enizde ister �at�n�zda PVC ve Al�minyumdan yap�lan kapal� ve caml� mek�nlara k�� bah�esi denir.
K�� Bah�esi Avrupa da kullan�lan bir �r�nd�r. �lkemizde son birka� y�lda gelmi�tir.
K�� Bah�esinin �ok de�i�ik modelleri ve t�rleri vard�r istedi�iniz renk ve ebatta imalat yap�lmakta olup yal�t�m garantilidir. Hi�bir �ekilde i�eriye ak�nt� vermez.
Ya�mur alan profiller oksitlenmeye sebep olur ve ciddi sorunlara yol a�ar bu y�zden kaliteli K�� Bah�esi ile ba��n�z a�r�maz ve uzun y�llar g�venle kullan�rs�n�z.

K�� Bah�esi �zellikleri

Kafan�z� dinlemek, ye�illikler i�inde kahve yudumlamak, kar ya�arken kitap okumak, m�zik dinlemek, sevdiklerinizle payla�mak i�in Evinizin herhangi bir yerine k�� bah�esi yap�lmas� size ekstra bir ya�am alan� kazand�r�r.
K�� bah�elerini salon, oturma odas�, yemek odas�, yatak odas�, jakuzi odas�, spa, mutfak veya hobby odas� olarak da kullanarak ya�am kalitenizi �ayyolurmak i�in Bbah�e keyfini y�l�n sadece iki veya �� ay�nda, de�il t�my�l, on iki ay boyunca aral�ks�z ya�ayabilirmek i�in

�ehir hayat�n�n kaosundan ve stresinden k�� mevsiminin yaratt��� s�k�c� atmosferden ka����n�z� sa�layacak bir mekan i�in Sadece kar�n, ya�murun, g�ne�in de�il y�ld�zlar�n keyfini t�m y�l boyunca aral�ks�z ya�ayabilmek i�in dostlar�n�zla toplant�lar�n�z� keyifli bi ortamda yapmak i�in

Mükemmel �s� ve ses yal�t�m�, üstün s�zd�rmazl�k teknolojisi,dayan�kl�l�k ve estetik yan�yla k�� bahçesi...