Mente�eli Kap� Sinekli�i

�ayyolu Cam Balkon, Cam Balkon Sekt�r�nde 10. y�l�n� kutluyorT�m Cam Balkon �r�n ve Hizmetlerimizde 3 y�l garanti veriyoruz

Cam Balkon K�� Bah�esi Cam Kap� Cam Vitrin Katlan�r Cam Balkon Teras apatma

Mente�eli�sineklik�sistemleri genel �al��ma bi�imi olarak 2 gurup alt�nda toplan�r.Mente�eler sayesinde hareket edebildi�i gibi ufak bir aksesuar de�i�ikli�i sayesinde tak ��kar modeli olarakta uygulanabilirler.Genel itibari ile 17x25 mm kal�nl���ndaki �zel kanallara sahip aliminyum profiller �l��lerine g�re kesildikten sonra k��elerinden ba�lant� takozlar� ile birle�tirilerek bir �er�eve haline getirilir.Bu aliminyum �er�evenin i�erisine �zel yanmaz fiberglas t�l bu i� i�in imal edilmi� fitiller arac�l��� ile gerginli�i sa�lanarak kanallara ge�irilir.Sineklik uygulayaca��m�z alan�n �zelli�ine g�re mente�eli veya tak ��kar modeli olarak uygulamaya haz�rd�r.Sadece pencerelerde de�il kap�larda da uygulanabilirler.

�ste�e g�re opsiyonel olarak mente�eli kap� sinekli�i sistemlerinde 17x42 mm geni�li�inde mukavemeti daha y�ksek geni� profiller uygulanarak sa�laml��� artt�r�l�r.�zel baz� durumlarda gerek pencere gerekse kap� sinekli�i sistemlerinde 20x40 mm ebad�ndaki aliminyum profillerle desteklenerek kasal� olarakta �retilebilirler.Maliyet y�n�nden en�ekonomik�sineklik�modelidir.Bu �evreci ve ekonomik olu�u y�n� ile �ne ��kan model hem sa�l���n�z�n hemde cebinizin dostudur.

�zellikle sineklikleri kullanma ihtiyac� duymad���m�z k�� aylar�nda basit bir hareketle mente�elerinden yukar� do�ru kald�rarak �yerinden ��kar�p uygun bir alanda muhafaza alt�na alabilirsiniz.Bu muhafaza alt�na alma i�lemi otomatikman sinekli�in �mr�n� uzatacak ve size daha uzun y�llar hizmet etmesini sa�l�yacakt�r.

Temizlik y�n�nden di�er sinekliklere nazaran daha kolay temizlenen bir yap�s� vard�r.�sterseniz bir s�nger veya bez yard�m� ile �ok fazla bast�rmadan temizli�ini sa�l�yabildi�iniz gibi isterseniz yerinden ��kar�p bir sifon yard�m� ile �zerine su tutarak ta hijyenini sa�lam�� olursunuz.

Mente�eli sineklik modelimizde amac�na uygun olarak kullan�laca�� yere uyum sa�lamas� ad�na alt� ana rengimiz mevcuttur.Bu renklerin d���nda kalan renk se�eneklerinde ise aliminyum ral renkleri kartelas�ndan se�ebilece�iniz y�zlerce renk alternatifimiz mevcuttur.

T�m�sineklik modelleri�miz 2 y�l��mitk�y Sineklik�garantisi alt�ndad�r.

 

Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
 
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
 
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
 
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
 
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
 
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
 
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
 
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i
Mente�eli Kap� Sinekli�i