Ofis Cam Bölme

�ayyolu Cam Balkon, Cam Balkon Sekt�r�nde 10. y�l�n� kutluyorT�m Cam Balkon �r�n ve Hizmetlerimizde 3 y�l garanti veriyoruz

Cam Balkon K�� Bah�esi Cam Kap� Cam Vitrin Katlan�r Cam Balkon Teras apatma

Ofis cam b�lme uygulamalar� �mitk�y Cam Balkon Hizmet konular�ndan biridir.
�a�da� ve modern i�letmelerin kulland��� cam b�lmeler hem i�yerlerinin verimli olarak kullan�lmas�n� sa�larken hemde estetik olarak i�letmelere katk� sa�lamaktad�r.
Proje Detaylar� belirlendi�inde hassas d�zg�nl�kte, temiz ve montaja haz�r olan mono blok cam �niteleri, uygulama yerinde al�minyum ve cam kesme-temizleme gibi i�lemlere gerek b�rakmadan montaj� yap�larak hem zamandan hemde i�letmedeki i� aksamalar�na neden olmadan s�ratle i�in tamamlanmas�n� sa�lar.
Tamam� al�minyum olan g�vde profilleri esneme ve deformasyon gibisorunlar yaratmadan d�zg�n ve net bir g�r�n�m sa�larken kulan�m� kolay mekanlarda olu�turur..

Cam B�lme Sistemi'nin t�m konstr�ksiyonu ve panelleri �n �retimli olup, k�sa s�rede ve en temiz bi�imde monte edilir. �ster dolu, ister caml� mod�llerle olsun, mekan� gereksinime en uygun �ekilde d�zenlemenize olanak sa�lar.
Sistem i�ine yerle�tirilebilinen jaluzi, perde ve bask�lar �zel �al��ma hacimleri yarat�rken, ayn� zamanda mekanlar aras� g�rsel ileti�imin devaml�l���n� da sa�lar.

Ofis Cam Bölme uygulamalar� nda elektrostatik toz boya yöntemi ile boyanan alüminyum profillerde tüm renkler uygulanabilir.
Ofislerde büyük bir problem te�kil eden elektrik, haberle�me ve bilgisayar kablolar�n�n modül içlerinden geçi�i mümkündür.
Cam Bölme Sistemlerinin ses ve yang�n yal�t�m� uluslararas� normlara uygundur.