Pimapen Pvc �mitk�y

�ayyolu Cam Balkon, Cam Balkon Sekt�r�nde 10. y�l�n� kutluyorT�m Cam Balkon �r�n ve Hizmetlerimizde 3 y�l garanti veriyoruz

Cam Balkon K�� Bah�esi Cam Kap� Cam Vitrin Katlan�r Cam Balkon Teras apatma

PIMAPEN S-7000 MAXIMUS�...
Pencereler, mek�nlar� olumsuz d�� ko�ullardan izole ederken, g�n ����� ve manzara gibi g�zellikleri g�rmemize de olanak sa�lar.�
S-7000 Maximus, bu uymu m�kemmel bir �ekilde size ta��rken, mekan�n�za da estetik bir g�r�n�m kazand�r�r. Pimapen S-7000 serisinin standart konfor ve tasarrufunun yan� s�ra (70 mm ve 5 odac�kl� profiller) S-7000 Maximus, 109,5 mm'lik kasa-kanat y�ksekli�i ile g�r�� alan�n�z� geni�letir.
Pimapen Pvc �mitk�y

PIMAPEN S-7000 HORIZON�...
Pimapen S-7000 Horizon, 70 mm geni�li�inde ve 5 odac�kl� profilleri sayesinde �s�, ses, toz, su yal�t�m� sa�layarak, konfor ve tasarruf sunar. 113 mm'lik kasa-kanat y�ksekli�i ile geni� pencere tasar�mlar�na olanak tan�r. �ift kanatlarda pencerenin i�te kalan k�sm�nda simetrik g�r�nt� sa�lanmas� amac�yla, �ift kanat bini profili kullan�lmaktad�r.
Pimapen Pvc �mitk�y


P�MAPEN S-6000 QUADRO
�...
S-6000 QUADRO , P�MAPEN'in zengin �r�n yelpazesinin en yeni �r�nlerinden biridir. 60 mm geni�li�inde ve 4 odac�kl� t�m ana profilleri ile ihtiya�lara cevap vermek i�in tasarlanm�� bir seridir.�
��-d�� contal� bu seri, her t�rl� kap� ve pencere ��z�m�ne olanak verir. Y�ksek izolasyon �zelli�i sayesinde �s�, ses, toz, hava ve su yal�t�m�n� tam olarak sa�lar.
P�MAPEN S-6000 QUADRO her t�rl� iklim ko�ulunda m�kemmel hizmet verir.�
Kasa-kanat y�ksekli�inin 111 mm olmas�, her �e�it pencere bo�lu�unda profil y�zeyinin daha az g�r�nmesini sa�layarak, daha geni� g�r�� a��s� ve daha ayd�nl�k mekanlar yarat�lmas�na olanak verir.�
Pimapen Pvc �mitk�y

S-7700 SLIDER�...
Bu serinin profilleri geni� pencere ve kap� bo�luklar�n�n s�rme pencere ve kap� olarak kapat�lmas�n� sa�lamak amac�yla dizayn edilmi�tir. S-7700 SLIDER ile geni� kap� ve pencere bo�luklar�nda 2'li, 3'l�, 4'l� kanat hareketleri sa�lanabilir. Sistemde kanatlar yatay olarak hareket etmektedir. Ayr�ca geni� kanatlar�n sorunsuz �al��mas� i�in �zel bir ray sistemi geli�tirilmi�tir.
Pimapen Pvc �mitk�y

S-9500�SLIDER�...
S-9500 SLIDER'�da kanat ve �zel kasa profilleri ile sabit b�lmeler elde edilerek gereksiz kanat kullan�m� azalt�lmakta b�ylece maliyetler d���r�lmektedir. Daha az kanat kullan�m� ile daha geni� cam y�zeyleri elde edilmekte b�ylece mekanlarda tam ayd�nl�k sa�lanmakta ve �ok ferah ortamlar yarat�lmaktad�r.
Pimapen Pvc �mitk�y

P�MAPEN INFINITY KALDIRMALI S�RME S�STEM��...
Pimapen �nfinity Kald�rmal� S�rme Sistemi �ok geni� ve y�ksek a��kl�klar i�in yal�t�mdan ve manzaradan �d�n vermeden kullan�m kolayl���, konfor, g�venlik, ferahl�k ve yal�t�m� bir araya getiren ideal ��z�md�r. P�MAPEN INFINITY KALDIRMALI S�RME S�STEM�'nde maksimum 300 cm geni�li�inde ve 300 kg a��rl���nda bir kanat �ok rahat bir bi�imde hareket ettirilebilir. Montaj kanatlar� (2, 3 veya 4 kanat) hareketli olarak tasarlanabilmektedir. 12 metreye kadar a��kl�klar� 4 kanat se�ene�i ile kapatma imkan� sa�lar. Sistemin s�zd�rmazl��� sa�layan EPDM contalar gizlidir, d��ar�dan bak�ld���nda g�z�kmedi�inden estetik bir g�r�n�me sahiptir. P�MAPEN INFINITY KALDIRMALI S�RME S�STEM�'nde kanat a��l�rken, yukar� hareket ederek conta kurtulur. Kapan�rken ise kapak a�a�� inerek conta tekrar bast�r�l�r. Klasik conta sistemiyle �al��t��� i�in yal�t�m de�erleri basit s�rme sistemlere g�re daha iyidir. Pimapen'in di�er serilerine uyumlu olarak t�m ah�ap g�r�n�ml� kaplama �e�itleri kullan�labilir. Sineklik sistemi de dahil edilebilir.
Pimapen Pvc �mitk�y

P�MAPEN AL�M�NYUM G�YD�RME S�STEM��...
P�MAPEN Al�minyum Giydirme Sistemi, al�minyum'un estetik g�r�nt�s� ile PVC profillerin �st�n yal�t�m �zelli�inin bir araya gelmesi i�in tasarlanm��t�r. Sadece pencerelerin d�� y�zeylerinde kullan�l�r. Modern mimarinin her t�rl� gereksinimine kar��l�k verir. Pencerenin d�� g�r�n�m� al�minyum cephelere uygun hale getirilir.�evresel etkilere, darbelere ve yang�na kar�� ilave dayan�m kazand�r�r. PVC
profil ile al�minyum giydirme aras�nda kalan hava bo�lu�u sayesinde PVC pencerelerin yal�t�m �zelli�ini daha da iyile�tirir.Binan�n cephesinde uyumlu olarak renk tercihleri yap�labilir. K��elerin 90� ve 45� a��yla birle�ebilir. Pimapen yard�mc� malzemedleri ile uyumludur.
Pimapen Pvc �mitk�y

P�MAPEN KEPENK S�STEM� ...
P�MA� Kepenk Sistemi, her t�rl� yap�n�n kap� ve pencerelerine uyum sa�layacak �ekilde tasarlanm��t�r. Mevcut pencerenin kasa profiline, kepenk kasa profiline veya duvara kolayca monte edilir. Tek kanatl�, �ift kanatl�, katlan�r (��-d�rt kanatl�) uygulamalar yap�labilmektedir. Lameller, d�� b�key formlar� nedeniyle r�zgar y�k�ne kar�� daha rijit davranabilmektedir. Zengin renk ve desen alternatifleri ile binalar�n cephelerine estetik bir g�r�n�m kazand�r�rken koruyucu �zelli�i ile g�venli�i artt�r�r. I���� ge�irmez, boya bak�m gerektirmez. Her t�rl� d�� etkene kar�� dayan�kl�d�r.
Pimapen Pvc �mitk�y

S�NEKL�K S�STEM��...
P�MAPEN PVC pencere sistemlerine uyumlu Sineklik Sistemi hem pencere hem kap� olabilecek tarzda geli�tirilmi�tir. Sistem, kanat olarak a��lma ve gerekti�inde tak�l�p ��kar�labilme avantaj�n� sa�layan mente�eli ya da sabit kullan�m alternatiflerine sahiptir. Kolay monte edilir. Y�kanarak veya silinerek kolayca temizlenebilir. D��ey olarak hareket eden P�MAPEN Stor Sineklik ise yer kay�plar�n� ortadan kald�r�r ve her pencereye uygulanabilir. S�rme Serilerinin d�� y�z�nde yatay olarak hareket eden S�rme Sineklik, kap� ve pencerelerin a��ld��� konuma g�re ray i�inde kayd�r�larak, kullan�mda kolayl�k ve rahatl�k sa�lamaktad�r. ��

RENK �E��TLER� ....
Pimapen Pvc �mitk�y
Pimapen Pvc �mitk�y
Pimapen Pvc �mitk�y
Pimapen Pvc �mitk�y
Pimapen Pvc �mitk�y
Pimapen Pvc �mitk�y
Pimapen Pvc �mitk�y
Pimapen Pvc �mitk�y
Pimapen Pvc �mitk�y
 

Pimapen Pvc �mitk�y
Pimapen Pvc �mitk�y
Pimapen Pvc �mitk�y
Pimapen Pvc �mitk�y
Pimapen Pvc �mitk�y
 
Pimapen Pvc �mitk�y
Pimapen Pvc �mitk�y
Pimapen Pvc �mitk�y
Pimapen Pvc �mitk�y
Pimapen Pvc �mitk�y
 
Pimapen Pvc �mitk�y
Pimapen Pvc �mitk�y
Pimapen Pvc �mitk�y
Pimapen Pvc �mitk�y
Pimapen Pvc �mitk�y