Hakk�m�zda

�ayyolu Cam Balkon, Cam Balkon Sekt�r�nde 10. y�l�n� kutluyorT�m Cam Balkon �r�n ve Hizmetlerimizde 3 y�l garanti veriyoruz
�ayyolu sineklik

Sineklik�genel itibari ile ,�nem ihtiva eden kullan�c� odakl� ve koruma ama�l� fonksiyonel �r�nler toplulu�udur.Sineklik fayda itibari ile �evreci ve kullan��l� olmalar� y�n� ile �ne ��kmaktad�r.G�n�m�zde bir�ok hastal��a sebebiyet veren mikroplar� ta��mas� nedeni ile m�cadele edilmesi gereken sivrisinek, karasinek ve benzeri ha�ere gurubu ile en etkin,en sa�l�kl� ve en ekonomik y�ntemdir.Sineklik ;herhangi bir kimyasal madde kullanmadan ekolojik y�ntemlerle bu ha�erelerden korunman�n en ak�lc� ve yegane yoludur.Bu Do�al y�ntemin gerektirdi�i �artlar� uygulayarak size temiz havay� garanti ediyoruz.�Sineklik�son y�llarda �nemli bir ihtiya� haline gelmi� olup, bu konuda firmam�z��mitk�y Sineklik�taraf�dan gereken en iyi malzeme kalitesi, �kusursuz �l�eklendirme ve hatas�z i��ilikle birle�tirip, �r�n� en g�venli hizmet ko�ullar�yla m��terilerimize�ula�t�rmak i�in �al��maktay�z.

Gerek�sineklik fiyatlar��gerek�sineklik modelleri�gerekse�sineklik sistemleri�nin gerektirdi�i kaliteli �r�nleri kullanarak ya�am�n�z� ge�irdi�iniz mekanlar�n sa�l�kl� ve konforlu olacak �ekilde�i�imiz gere�i olan �r�nleri haz�rlay�p hayat�n�z� kolayla�t�racak �ekilde dizayn ve �retimini yap�yoruz.

Sineklikler��zellikle pencerelerde �pimapen ,�ah�ap do�rama�,�aliminyumpvc�ve her nevi kullan�labilen a��l�p kapanma �zelli�i olan her alana uygulanabilir. Balkon kap�s�nda cam balkon ile kapat�lm�� akl�n�za gelebilecek her alanda uygulanabilirler.Hatta herhangi bir �ekilde�pimapen�,cam balkon,aliminyum do�rama�ve t�revleriyle kapatmak istemedi�iniz alanlarda olabilir.Basit bir �rnekle �ok s�k kulland���n�z bir balkonunuz mesela...Bu tip a��k alanlar�n�z� dahi tamam� ile�sineklikle kapatabilir muhte�em estetik ve kullan��l��sineklik�sistemleri�sayesinde�sinek�b�cek ve ha�erelere kar�� koruyabiliriz.Sineklik �e�itleri Ve Detaylar� i�in L�tfen Sitemizi Ziyaret Ediniz...
WEB : http://www.umitkoysineklik.com/

 

�ayyolu Cam Balkon� Ankara Balkon Camlama // 2012