Stor Duble Sineklik

�ayyolu Cam Balkon, Cam Balkon Sekt�r�nde 10. y�l�n� kutluyorT�m Cam Balkon �r�n ve Hizmetlerimizde 3 y�l garanti veriyoruz

Cam Balkon K�� Bah�esi Cam Kap� Cam Vitrin Katlan�r Cam Balkon Teras apatma

Duble stor�sineklik�sistemleri b�y�k alanlar�n ve iki kanat olarak �al��an kap� ve pencerelerin sineklik sistemleri ile donat�lmas� esnas�nda kullan�lmaktad�rlar.Sistemin genel olarak �al��ma esas� iki yan�ndaki yatak kutusundan hareket ederek orta k�s�mda birle�irler.Yatak kutular�ndan ortaya do�ru hareket eden etek profilleri ortada m�knat�s vas�tas� ile birbirine tutunarak kilitleme sa�lan�r.Her iki etek profilinin de alt ve �st k�sm�na rulman uygulanarak U profiline basmas� ve d�zg�n bir �ekilde hareket etmesi sa�lan�r.�zel t�l yap�s� gere�i g�r�nt� kayb� ya�atmaz.Sinekli�in d�rt k��esindeki yuvalardan terazide vidalanarak temiz ve kolay bir montaj sa�lan�r.Uygulama alanlar�nda yer daralmas� ya�atmaz.

Standart alt� ana rengin d���nda y�zlerce renk se�ene�i ile do�raman�z veya d�� cephenizle uyumlu kusursuz estetiklikte imalatlar� yap�lmaktad�r.

Sinekliklerinizi aktif olarak kullanmad���n�z zamanlarda yatak kutusunun i�erisinde toplu tutarak �mr�n� uzatabilirsiniz.

T�m sineklik modellerimiz 2 y�l��mitk�y Sineklik�garantisi alt�ndad�r.

 

Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
 
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
 
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
 
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
 
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
 
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
 
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
 
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik
Stor Duble Sineklik