Stor Kap� Sinekli�i

�ayyolu Cam Balkon, Cam Balkon Sekt�r�nde 10. y�l�n� kutluyorT�m Cam Balkon �r�n ve Hizmetlerimizde 3 y�l garanti veriyoruz

Cam Balkon K�� Bah�esi Cam Kap� Cam Vitrin Katlan�r Cam Balkon Teras apatma

Kap� stor�sineklik�sistemlerinde yatay yani yana do�ru hareket sistemi baz al�narak �al��mas� sa�lan�r.Yatay hareket ile yatak kutusunun i�erisinde toplanan t�l uyguland��� alanlarda rahat bir hareket alan� sa�lar.Kullan�laca�� alanda herhangi bir yer daraltmas� ya�atmaz.D�rt bir taraf�ndaki birle�im noktas�nda bulunan vida yuvas�ndan vidalanarak basit bir �ekilde montaj i�lemi ger�ekle�tirilir.

Kilitleme sistemi olarak alt etek profiline ve kar��l���na denk gelen 20x40 ebad�ndaki �zel kanal ihtiva eden kutuya kar��l�kl� olarak tak�lan m�knat�s ile sa�lan�r.Etek profilinin d�zg�n bir bi�imde hareketini sa�lamak i�in alt ve �stteki U profiline denk gelecek �ekilde rulman uygulanarak sistem tamamlan�r.Sistem �u anda uygulanan do�ramalara tamamen uyum sa�layacak �alt� ana rengi ihtiva etti�i gibi �zel do�rama ve d�� cephe sistemlerine hitap eden y�zlerce stor sineklik rengimiz mevcuttur.

Kullanmad���n�z zamanlarda t�l� yatak kutusunun i�erisinde toplu olarak tutman�z t�l� koruyacak ve �sistemin size uzun y�llar hizmet etmesini sa�l�yacakt�r.�

T�m sineklik modellerimiz 2 y�l��mitk�y Sineklik�garantisi alt�ndad�r.

 

Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
 
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
 
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
 
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
 
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
 
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
 
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
 
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i
Stor Kap� Sinekli�i