Teras Kapatma

�ayyolu Cam Balkon, Cam Balkon Sekt�r�nde 10. y�l�n� kutluyorT�m Cam Balkon �r�n ve Hizmetlerimizde 3 y�l garanti veriyoruz

Cam Balkon K�� Bah�esi Cam Kap� Cam Vitrin Katlan�r Cam Balkon Teras apatma

�mitk�y Cam Balkon; Teras cam kaplama uygulamalar� ile m��terilerine hizmet vermektedir. Cam Teraslar panaromik g�r�nt�leri, teraslar�n b�t�n y�l boyunca kullan�labilmeleri, i�yeri veya evinizin �evreyle bulu�abilmesi ve ya�an�lan mekanlara ferahl�k hissi veren �zelli�i ile g�n�m�z kent ya�am�n�n vazge�ilmezlerinden olmu�tur.
Sistemde kullan�lan; al�minyum ta��y�c� �er�eveler, hareketli kanatlar, ta��y�c� ve y�nlendirici aparatlar, temperli cam ve fitiller D�nyan�n ve �lkemizin �nde gelen �reticilerinin ulusal ve uluslararas� standartlarda �retilmi� �r�nlerinden se�ilmektedir. Bu da i��ili�in yan�nda malzeme kalitesi ile verilen hizmeti farkl� k�lmaktad�r.

Teras Camlama �zellikleri

- Manzara ve g�r�nt� kay�plar�n�n ya�anmamas�

- �mar mevzuat�na uygun olmas�

- Tadilat projesi gerektirmemesi

- Kat Maliklerine yasal s�k�nt� yaratmamas�

- 4 mevsim kullan�labilir olmas�

- Sa�a Sola veya heriki y�ne a��labilir katlan�r camsisteminin kullan�l�mas�

- Hert�rl� mekan sistemine uygun olmas�

- Ses ve Is�s yal�t�m�n�n �st d�zeyde olmas�

- S�zd�rmazl�k konusunda en �st d�zey teknolojiye sahip olmas�.

Teras Camlaman�n avantaj ve �zelliklerinden baz�lar�ndand�r.