yatay Plise Sineklik

�ayyolu Cam Balkon, Cam Balkon Sekt�r�nde 10. y�l�n� kutluyorT�m Cam Balkon �r�n ve Hizmetlerimizde 3 y�l garanti veriyoruz

Cam Balkon K�� Bah�esi Cam Kap� Cam Vitrin Katlan�r Cam Balkon Teras apatma

Yatay plise�sineklik�sistemleri bu konuda gelinen son noktad�r.Ba�l�ca sistem �zelli�i : 15x28 aliminyum profil i�erisinde �zel mekanizma sayesinde hareket eden ekstra dayan�kl� ipleri ile gerginli�i sa�lanan plise sineklik t�l� ile donat�lm��lard�r.Sistemi bu kadar �zel k�lan ise ��k tasar�m�,kullan�m kolayl���,yer kaplamamas� ve b�y�k �l��de sineklik ihtiyac� olan yerlerin yegane ��z�m kayna�� olmas�d�r.Pileli t�l� sayesinde kendisini kolayca farkettirerek �arpmalara kar�� do�al bir �nlem olu�turur.sistemdeki hareket mekanizmas� sa�a veya sola do�ru yatay hareket ederek t�l�n a��l�p kapanmas� sa�lan�r.�� metre y�kseklik ve �� metre ene kadar olan yerlerde tek y�ne hareket kabiliyeti olarak sorunsuzca �al��mas� ile gayet kullan��l�d�r.

Pencere,kap�,cam balkon,a��k alan fark etmeksizin ihtiyaca y�nelik her yere uygulanabilirler.Montaj� gayet kolayd�r.Sinekli�in d�rt bir taraf�ndaki birle�im noktalar�nda vida yerleri mevcuttur.Bu yuvalardan ak�ll� u�lu vida ve �arjl� matkap �arac�l��� ile vidalanarak montaj� sa�lan�r.B�y�k �l��ye sahip uygulamalarda ise sineklik montaj�n� daha do�ru ve daha sa�l�kl� yapmak ad�na birka� vida daha at�larak sa�laml��� ve do�ru bi�imde �al��mas� sa�lan�r.Sineklik montaj� esnas�nda herhangi bir �evre kirlili�i s�z konusu de�ildir. Standart olarak sunulan alt� ana renk haricinde bin in �zerinde ral renk kartelas� ile t�m do�rama ve d�� cepheniz ile uyumlu estetik ve geni� bir yelpazede renk se�enekleri sunmaktay�z.

T�m sineklik modellerimiz 2 y�l��mitk�y Sineklik�garantisi alt�ndad�r.

 

yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
 
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
 
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
 
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
 
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
 
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
 
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
 
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik
yatay Plise Sineklik